Komp_LT -- Lietuviø kalba informacinëse technologijose

 

About Komp_LT

Ði konferencija skirta diskusijoms apie lietuviø kalbà kompiuteriuose.

Priimtini visi laiðkai, susijæ su lietuviø kalba ir lietuviðkumu:


 • kaip perskaityti/teisingai siøsti lietuviðkus laiðkus
 • kaip sutvarkyti programas, kad tiktø naudoti su lietuviðkais raðmenimis
 • kaip raðyti programas, kad tiktø Lietuvai
 • standartø aptarimas ir taikymas praktikoje
 • iðverstos programos
 • kaip versti programas
 • lietuviðkø terminø aptarimas
 • .... ir panaðiai

Konferencijoje nagrinëjamomis temomis ir jos dalyviø pastangomis yra sukurta svetainë www.lietuvybe.org

Pageidautina visus laiðkus raðyti taisyklinga lietuviø kalba, prieð tai susitvarkius savo paðto programà pagal instrukcijas, skelbiamas http://www.liks.lt/elpaliet.htm

To see the collection of prior postings to the list, visit the Komp_LT Archives.

Using Komp_LT
To post a message to all the list members, send email to komp_lt@konferencijos.lt.

You can subscribe to the list, or change your existing subscription, in the sections below.

Subscribing to Komp_LT

Subscribe to Komp_LT by filling out the following form. Saugantis kad jūsų neprijungtų kas nors kitas, jums bus pasiųstas laiškas prašantis patvirtinimo. Tai yra slaptas sąrašas, todėl jis yra prieinamas tik konferencijos administratoriui.

  Your email address:  
  Your name (optional):  
  You may enter a privacy password below. This provides only mild security, but should prevent others from messing with your subscription. Do not use a valuable password as it will occasionally be emailed back to you in cleartext.

  If you choose not to enter a password, one will be automatically generated for you, and it will be sent to you once you've confirmed your subscription. You can always request a mail-back of your password when you edit your personal options. Kartą per mėnesį jūsų slaptažodis bus atsiųstas laišku.
  Pick a password:  
  Reenter password to confirm:  
  Which language do you prefer to display your messages?  
  Would you like to receive list mail batched in a daily digest? No Yes
Komp_LT Subscribers
(Dalyvių sąrašas yra prieinamas tik konferencijos administratoriui.)

Įveskite jūsų administratoriaus adresas ir slaptažodį norėdami pamatyti dalyvių sąrašą:

Administratoriaus adresas: Slaptažodis:   

Norėdami atsisakyti Komp_LT prenumeratos, gauti slaptažodžio priminimą ar pasikeisti prenumeratos nustatymus įveskite jūsų e-pašto adresą, kuriuo prenumeravotės konferenciją:

Jeigu šio lauko neužpildysite, jums teks tai padaryti sekančiame puslapyje


Komp_LT konferenciją tvarko postmaster at konferencijos.lt
Komp_LT administratoriaus puslapis (reikia autorizacijos)
Visų konferencijos.lt konferencijų apžvalga

Delivered by Mailman
version 2.1.23
Python Powered GNU's Not Unix Debian Powered