Hardware -- Kompiuteriø geleþis, nuo pelytës iki main frame'ø

 

Apie Hardware

HARDWARE konferencijos taisykles:

1. Konferencijos laiðkø tematika
1.1 Laiðkas turi bûti á temà.
1.2 Pagrindinis klausimas turi buti susijæs su "geleþim", nors gali liesti ir programinæ árangà ir kitus
susijusius klausimus.

2. Laiðkai
2.1 Laiðkus raðyti tik plain/text formatu, html laiðkai nepageidaujami.
2.2 Laiðko dydis apribotas iki 40KB.
2.3 Draudþiama keiktis ir aiðkintis asmeninius tarpusavio santykius
konferencijoje.

3. Citavimas
3.3 Leidþiama cituoti laiðkà á kurá atsakoma.
3.4 Citatø apimtis neturi bûti daugiau nei 2 kartus didesnë uþ komentarø apimtá.
3.1 Draudþiamas citatø kartojimas.
3.2 Galima panaudoti kelias cituojamame laiðke buvusios citatos eilutes jei bûtent joms raðomas komentaras.

Uþ taisykliø paþeidimus skiriami + (pliusai), surinkæs 3 pliusus
dalyvis atjungiamas, arba uþ grieþtà áspëjimà gavæs ! atjungiamas be
teisës kurá laikà raðyti á konferencijà.
HARDWARE Moderatorius turi teisæ pats nuspræsti kokià nuobaudà skirti.

Jei norite peržiūrėti anksčiau siųstus laiškus, aplankykite forumo Hardware Archyvus. (The current archive is only available to the list members.)

Naudojant Hardware
Jei norite išsiųsti laišką visiems forumo dalyvams, išsiųskite žinutę adresu hardware@konferencijos.lt.

Toliau galite prisijungti prie forumo arba pakeisti Jūsų nustatymus.

Prisijungti prie Hardware

Prisijunkite prie Hardware užpildydami šiuos laukus: You will be sent email requesting confirmation, to prevent others from gratuitously subscribing you. Once confirmation is received, your request will be held for approval by the list moderator. You will be notified of the moderator's decision by email. This is also a hidden list, which means that the list of members is available only to the list administrator.

  Jūsų el.pašto adresas:  
  Jūsų vardas (nebūtina):  
  Čia įveskite slaptažodį. Čia veikia negriežta saugumo sistema, jūsų slaptažodis ateityje gali būti siunčiamas nešifruotu tekstu, todėl nenaudokite slaptažodžių, kuriais saugote ypač atsakingus duomenis.

  Jei neįvesite slaptažodžio, sistema jį sukurs automatiškai ir išsiųs Jums kai tik patvirtinsite prisijungimą prie forumo.

  Jei pamiršite slaptažodį, galėsi nurodyti sistemai, kad jį išsiųstų Jūsų el.pašto adresu. Once a month, your password will be emailed to you as a reminder.

  Pasirinkite slaptažodį:  
  Pakartokite slaptažodį:  
  Pasirinkite kalbą?  
  Ar norite gauti dienos laiškų rinkinius? Ne Taip
  Please answer the following question to prove that you are not a bot:
  Kiek yra 2 + 3
Hardware Nariai
(The subscribers list is only available to the list administrator.)

Enter your admin address and password to visit the subscribers list:

Admin address: Password:   

To unsubscribe from Hardware, get a password reminder, or change your subscription options enter your subscription email address:

If you leave the field blank, you will be prompted for your email address


Hardware list run by hardware-owner at konferencijos.lt
Hardware administrative interface (requires authorization)
Overview of all konferencijos.lt mailing lists

Delivered by Mailman
version 2.1.34
Python Powered GNU's Not Unix Debian Powered