Hardware -- Kompiuteriø geleþis, nuo pelytës iki main frame'ø

 

Apie Hardware

HARDWARE konferencijos taisykles:

1. Konferencijos laiðkø tematika
1.1 Laiðkas turi bûti á temà.
1.2 Pagrindinis klausimas turi buti susijæs su "geleþim", nors gali liesti ir programinæ árangà ir kitus
susijusius klausimus.

2. Laiðkai
2.1 Laiðkus raðyti tik plain/text formatu, html laiðkai nepageidaujami.
2.2 Laiðko dydis apribotas iki 40KB.
2.3 Draudþiama keiktis ir aiðkintis asmeninius tarpusavio santykius
konferencijoje.

3. Citavimas
3.3 Leidþiama cituoti laiðkà á kurá atsakoma.
3.4 Citatø apimtis neturi bûti daugiau nei 2 kartus didesnë uþ komentarø apimtá.
3.1 Draudþiamas citatø kartojimas.
3.2 Galima panaudoti kelias cituojamame laiðke buvusios citatos eilutes jei bûtent joms raðomas komentaras.

Uþ taisykliø paþeidimus skiriami + (pliusai), surinkæs 3 pliusus
dalyvis atjungiamas, arba uþ grieþtà áspëjimà gavæs ! atjungiamas be
teisës kurá laikà raðyti á konferencijà.
HARDWARE Moderatorius turi teisæ pats nuspræsti kokià nuobaudà skirti.

Jei norite peržiūrėti anksčiau siųstus laiškus, aplankykite forumo Hardware Archyvus. (Archyvas yra prieinamas tik konferencijos dalyviams.)

Naudojant Hardware
Jei norite išsiųsti laišką visiems forumo dalyvams, išsiųskite žinutę adresu hardware@konferencijos.lt.

Toliau galite prisijungti prie forumo arba pakeisti Jūsų nustatymus.

Prisijungti prie Hardware

Prisijunkite prie Hardware užpildydami šiuos laukus: Jūs gausite laišką, atsakant į kurį reikės patvirtinti jūsų norą prenumeruoti konferenciją. Gavus patvirtinimą, jūsų prašymą peržiūrės konferencijos moderatorius. Apie moderatoriaus sprendimą jums bus pranešta e-paštu. Tai taip pat yra slaptas sąrašas, todėl jis yra prieinamas tik konferencijos administratoriui.

  Jūsų el.pašto adresas:  
  Jūsų vardas (nebūtina):  
  Čia įveskite slaptažodį. Čia veikia negriežta saugumo sistema, jūsų slaptažodis ateityje gali būti siunčiamas nešifruotu tekstu, todėl nenaudokite slaptažodžių, kuriais saugote ypač atsakingus duomenis.

  Jei neįvesite slaptažodžio, sistema jį sukurs automatiškai ir išsiųs Jums kai tik patvirtinsite prisijungimą prie forumo.

  Jei pamiršite slaptažodį, galėsi nurodyti sistemai, kad jį išsiųstų Jūsų el.pašto adresu. Kartą per mėnesį jūsų slaptažodis bus atsiųstas laišku.

  Pasirinkite slaptažodį:  
  Pakartokite slaptažodį:  
  Pasirinkite kalbą?  
  Ar norite gauti dienos laiškų rinkinius? Ne Taip
  Please answer the following question to prove that you are not a bot:
  Kiek yra 2 + 3
Hardware Nariai
(Dalyvių sąrašas yra prieinamas tik konferencijos administratoriui.)

Įveskite jūsų administratoriaus adresas ir slaptažodį norėdami pamatyti dalyvių sąrašą:

Administratoriaus adresas: Slaptažodis:   

Norėdami atsisakyti Hardware prenumeratos, gauti slaptažodžio priminimą ar pasikeisti prenumeratos nustatymus įveskite jūsų e-pašto adresą, kuriuo prenumeravotės konferenciją:

Jeigu šio lauko neužpildysite, jums teks tai padaryti sekančiame puslapyje


Hardware konferenciją tvarko hardware-owner at konferencijos.lt
Hardware administratoriaus puslapis (reikia autorizacijos)
Visų konferencijos.lt konferencijų apžvalga

Delivered by Mailman
version 2.1.34
Python Powered GNU's Not Unix Debian Powered